สปสช.บริหารกองทุนบัตรทอง ปี 2561 ดีเยี่ยม

สปสช.บริหารกองทุนบัตรทอง ปี 2561 ผลประเมินสูง 4.9 เต็ม 5 คะแนน สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนที่ดีเยี่ยม

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลประเมินการดำเนินงานของ สปสช. ประจำปี 2561 ที่กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการประเมิน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ซึ่ง สปสช. มีคะแนนประเมินปี 2561 รวม 4.90 จากคะแนนเต็ม 5 ในเกณฑ์ 4 ด้าน โดยด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ ได้คะแนนประเมินเต็ม 5 เพราะเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด อาทิ การโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวและหน่วยบริการในเวลาที่กำหนด ความเชื่อมั่นของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงบริการของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตามเป้าหมาย เป็นต้น

ทั้งนี้ มีเพียงด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ที่ได้รับคะแนนประเมิน 4.68 คะแนน ซึ่ง สปสช.ยังต้องปรับปรุง เช่น การขาดการประเมินผลลัพธ์ระบบสารสนเทศ เป็นต้น

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ภาพรวม สปสช. มีพัฒนาการดีขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้คะแนน 4.78 ส่วนปี 2560 ขยับขึ้นมา 4.87 และล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 4.90 สะท้อนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือด้วยดีจากภาคีที่เกี่ยวข้อง